Zwroty i reklamacje - Namioty Tipi Rożki Niemowlęce dla Dzieci

Zwroty i reklamacje

Zwroty
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Gwarancje i Reklamacje
Każdy towar zakupiony w dreams.sklep.pl objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:
– Posiada wady (Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży).;
– Jest niezgodny z umową;
– Został uszkodzony podczas dostawy.

Reklamowany produkt należy zwrócić na adres:
P.H.U. DREAMS Pracownia Kreatywna
Barbara Drabik
ul. Plac Wolności 2/211
35-073 Rzeszów
Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.

Jeżeli produkt ma wadę Klient może:
– Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że dreams.sklep.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez dreams.sklep.pl albo dreams.sklep.pl nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez dreams.sklep.pl . Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
– Żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. dreams.sklep.pl jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. dreams.sklep.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi dreams.sklep.pl

Klient (zarówno Konsument jak i nie Konsument), który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres podany powyżej.
Jeśli dreams.sklep.pl nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadną.
Produkty sprzedawane przez dreams.sklep.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora.
W wypadku produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej dreams.sklep.pl
Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na stronie internetowej dreams.sklep.pl

Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień ponizej.
Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez złoszenie Sklepowi żadania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się P.H.U. DREAMS z oświadczeniem woli Klienta.
P.H.U. DREAMS wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w dreams.sklep.pl
Reklamacje nie mogą być załatwiane w trybie przesyłek pobraniowych.

X