Regulamin - Namioty Tipi Rożki Niemowlęce dla Dzieci

Regulamin

REGULAMIN obowiązujący od dnia 25 grudnia 2015

Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.dreams.sklep.pl prowadzony jest przez firmę:
P.H.U. DREAMS Pracownia Kreatywna
Barbara Drabik
ul.Plac Wolności 2/211
35-073 Rzeszów
NIP: 813 282 51 15
REGON: 690714914

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.dreams.sklep.pl Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym dreams.sklep@gmail.com

Oferta
Wszystkie produkty dostępne w dreams.sklep.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki i mogą ulec zmianie. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon dostarczany wraz z przesyłką, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że ma zostać wystawiona faktura VAT. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu Dreams nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu dreams.sklep.pl , składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

Dostępność
Towary prezentowane w ofercie mają różną dostępność, która jest uzależniona od realizacji zamówień u dostawców, a także czasie potrzebnym na wykonanie usługi. Możliwa jest sytuacja, że niezależnie od naszych starań, wysłanie towaru w podanym dalej w regulaminie terminie nie będzie możliwe, w takim przypadku sklep zobowiązuje się powiadomić o tym klienta i wskazać termin realizacji zamówienia lub uzgodnić inną formę zamknięcia zamówienia.
Uwaga: dostępność towaru uwidoczniona na stronach dreams.sklep.pl nie zawsze może być zgodna z faktycznymi stanami magazynowymi tzn. mogą wystąpić różnice w ilościach dostępnych towarów spowodowane np. czynnikami losowymi (zniszczenie, zalanie towaru itp.) lub np. błędami w skryptach obsługujących sklep.

Promocje
Wszystkie oferty specjalne przedstawione na witrynie internetowej dreams.sklep.pl są ważne do wyczerpania zapasów towarów z takich ofert lub daty zakończenia oferty specjalnej.

Składanie zamówienia i czas realizacji
Czas realizacji zamówienia towaru, który jest aktualnie dostępny wynosi 3 dni robocze (a w okresach zwiększonej ilości zakupów np. Boże Narodzenie, Dzień Dziecka itp. od 3 do 5 dni roboczych) licząc od dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia z opcją płatności przy odbiorze przesyłki lub wpłynięcia na nasze konto przelewu za zamówienie z odpowiednią opcją, do daty wysłania zamówionych towarów do klienta. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne uniemożliwiając realizację zamówienia, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Ponieważ zamówienia są kompletowane automatycznie, nie ma możliwości ich łączenia i zmiany zawartości produktów. Prosimy o podawanie numeru telefonu, aby w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów możliwe było szybkie ich rozwiązanie. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.
W celu złożenia zamówienia nie ma obowiązku rejestracji. Następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu mogą być niezbędne do wysłania zamówienia.
Zamówienia z wysyłką za granice Polski przyjmowane są tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze strony Klienta.

Koszty przesyłki
Koszt przesłania zamówionego towaru zależy od sposobu wysyłki. Koszty i sposób wysyłki są dostępne do wyboru w trakcie wypełniania formularza zamówienia i są uzależnione od aktualnych cen Poczty Polskiej oraz firm kurierskich a także od kosztów pakowania zamówionych towarów.
Koszty przesyłki za granicę ustalane są indywidualnie po wcześniejszym kontakcie ze strony Klienta.

Płatności
Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w dreams.sklep.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:
– przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu. W wybranych przypadkach firma Dreams zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
– przelewem – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku.
– przelewem online – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Dreams zamówienie jest przekazywane do realizacji.
Przy wyborze formy płatności „przelew zwykły” kwotę należności za zamówienie należy przelać na poniższe konto:

ING Bank Śląski S.A. 14 1050 1562 1000 0092 1228 1001
P.H.U. Dreams Pracownia Kreatywna
Barbara Drabik
ul. Plac Wolności 2/211
35-073 Rzeszów

Dostawa
Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich) za pobraniem lub bez w zależności od formy płatności. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku transportu wskazanym w dreams.sklep.pl w zakładce Koszty dostawy.
Umowa zawarta pomiędzy Klientem a P.H.U. DREAMS dotycząca zakupu danego produktu w dreams.sklep.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w dreams.sklep.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach dreams.sklep.pl , P.H.U. DREAMS może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

Zwroty
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu.

Gwarancje i Reklamacje
Każdy towar zakupiony w dreams.sklep.pl objęty jest rękojmią sprzedawcy i podlega wymianie, jeśli:
– Posiada wady (Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży).;
– Jest niezgodny z umową;
– Został uszkodzony podczas dostawy.

Reklamowany produkt należy zwrócić na adres:
P.H.U. DREAMS Pracownia Kreatywna
Barbara Drabik
ul. Plac Wolności 2/211
35-073 Rzeszów
Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez niego sposób.

Jeżeli produkt ma wadę Klient może:
– Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że dreams.sklep.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez dreams.sklep.pl albo dreams.sklep.pl nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez dreams.sklep.pl . Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia;
– Żądać wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. dreams.sklep.pl jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. dreams.sklep.pl może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi dreams.sklep.pl

Klient (zarówno Konsument jak i nie Konsument), który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres podany powyżej.
Jeśli dreams.sklep.pl nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, poczytuje się, że reklamacja została uznana za zasadną.
Produkty sprzedawane przez dreams.sklep.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź dystrybutora.
W wypadku produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej dreams.sklep.pl
Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na stronie internetowej dreams.sklep.pl

Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. Umowy i postanowień ponizej.
Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez złoszenie Sklepowi żadania usunięcia konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się P.H.U. DREAMS z oświadczeniem woli Klienta.
P.H.U. DREAMS wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez klienta podczas rejestracji konta w dreams.sklep.pl
Reklamacje nie mogą być załatwiane w trybie przesyłek pobraniowych.

Dane osobowe klientów
Wszelkie Państwa dane osobowe wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane lub udostępniane firmom trzecim nie związanym bezpośrednio z realizacją zamówienia.
Podane przez Klientów dane osobowe P.H.U. DREAMS zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w dreams.sklep.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w dreams.sklep.pl . Adres e-mail będzie przetwarzany przez P.H.U. DREAMS w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o dreams.sklep.pl
Postanowienia końcowe
P.H.U. DREAMS może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach dreams.sklep.pl . Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez P.H.U. DREAMS, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w dreams.sklep.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
Każdy klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności
1. P.H.U. DREAMS oraz Sklep dreams.sklep.pl przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem dreams.sklep.pl
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością P.H.U. DREAMS oraz dreams.sklep.pl, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach dreams.sklep.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w Regulaminie jest konieczne w celach realizacji zamówień.
4. Klienci mogą przeglądać dreams.sklep.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
5. Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w dreams.sklep.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez P.H.U. DREAMS informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
7. P.H.U. DREAMS oraz dreams.sklep.pl zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w celach marketingowych.
8. P.H.U. DREAMS oraz dreams.sklep.pl zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych, oraz zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy. P.H.U. DREAMS oraz dreams.sklep.pl mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec P.H.U. DREAMS oraz dreams.sklep.pl lub też gdy Klient swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
9. Dodatkowo, okazjonalnie, P.H.U. DREAMS za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
10. dreams.sklep.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
11. dreams.sklep.pl stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z dreams.sklep.pl Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z dreams.sklep.pl może jednak spowodować pewne utrudnienia.

ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
Przesyłkę nadaj na adres:
P.H.U. DREAMS Pracownia Kreatywna Barbara Drabik ul.Plac Wolności 2/211 35-073 Rzeszów

UWAGA!
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, czyli koszt odesłania produktu do sprzedawcy. Przesyłek za pobraniem nie będziemy przyjmować.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Do pobrania:
Formularz odstąpienia od umowy [LINK]

X